top of page
Privacy verklaring.png

Privacy verklaring

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie, gevestigd aan Iepelaar 35, 5721 DN Asten, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens 

https://www.vantilburg-gocc.com/

info@vantilburg-gocc.com

Iepelaar 35, 5721 DN Asten, Nederland

+31 6 830 254 26

Persoonsgegevens 

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken kunnen verwerkt worden:
- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres
- IP-adres 

- Foto’s 

 

Waarborgen privacy 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.vantilburg-gocc.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven wie in deze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie. 

 

Benodigdheden van gegevens 

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk per e-mail en/of per post te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vantilburg-gocc.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn 

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie dient jouw persoonsgegevens 7 jaar te bewaren volgens wettelijke verplichting van de Belastingdienst. Jouw opgeleverde product(en) worden minstens 3 jaar bewaard. Zo kun je foto’s en/of ontwerpen opnieuw opvragen wanneer je deze om technische redenen bent verloren. Producten worden verwijderd wanneer je van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie daartoe verzoekt of wanneer van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie wordt beëindigd. 

 

Delen met anderen 

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van alle klanten die een factuur van van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in de financiële administratie. Het versturen van bestanden gaat meestal via WeTransfer. Bekijk de website van WeTransfer om de privacyverklaring door te nemen. 

 

Monitoren gedrag bezoeker

https://www.vantilburg-gocc.com/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

 

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Portretrecht 

Tenzij de opdrachtgever vóór de overeenkomst anders kenbaar heeft gemaakt, mag van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie producten waar jij en/of jouw bedrijf kenbaar op staat te allen tijde gebruiken op onder andere de website en social media. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie) tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Toestemming

Door de informatie en de diensten op https://www.vantilburg-gocc.com/ te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

info@vantilburg-gocc.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vantilburg-gocc.com.

bottom of page