top of page
Algemene voorwaarden.png

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.vantilburg-gocc.com/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie.

 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeerdan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie te mogen claimen of te veronderstellen.

 

van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. van Tilburg - Grafisch ontwerp & creatieve communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.vantilburg-gocc.com/ op deze pagina.

bottom of page